SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SOLSKJERMINGSPRODUKTER

Norges Solskjermingsforbund

 

Generelt

Disse salgs og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbrukere.

 1. Tilbud og avtale.

Tilbud er bindende i 2 måneder regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved underskrift av kontrakt.

 1. Betalingsvilkår.

Betaling er å anse som kontant etter montering.

Ved avtale om tilsendt faktura er betalingsfristen 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser.

Salgsrepresentant har ikke under noen omstendighet anledning til å motta noen form for forskuddsbetaling.

 1. Leveransens omfang.

Leveransens omfang er beskrevet på kontraktens første side. Alle avtaler om tilleggsytelser må være skrevet ned for å ha gyldighet.

Kontroller at alle arbeider som skal utføres er spesifisert på ordreseddelen.  Alt tilleggsarbeid som ikke er spesifisert vil bli tilleggsfakturert.

Ta godt vare på kundekopien.  Denne må forevises dersom De mener at arbeidet/varen ikke er i samsvar med bestillingen.

 1. Motorer, styringer og elektriske komponenter.

All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke med i denne kontrakt såfremt ikke annet er utrykkelig spesifisert.  Motorer leveres ferdig montert i produktet og

justert.

 1. Leveringstider.

Våre standard leveringstider for leveransen er påført kontraktens forside. Leveringstiden omfatter perioden fra bestilling til montasjestart.  Leveringstiden anses overholdt dersom kunde har fått tilbud

om levering innen fristen, selv om dette ikke passet kunden.

Villamarkisen AS tar forbehold om tidsriktige leveranser fra sine underleverandører.

 1. Angrerett.

Solskjerming er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner ut fra kundens behov, og er derfor unntatt fra angreretten jf. Angrettslovens § 22 e

 1. Markiseduk.

For markiseduk gjelder de avvik som er beskrevet i Norges Solskjermingsforbunds informasjon «Viktig å vite om duker».

 1. Montasje.

Dersom det er spesifisert i kontrakten skal produktet eller produktene monteres og ferdigstilles/justeres av Villamarkisen AS.

Villamarkisen AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i husets konstruksjon som en ikke kunne, eller ikke kunne forvente å oppdage ved befaring. Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter kommer i tillegg.

Eventuelle lift-, kran- eller stillasekostnader kommer i tillegg dersom det ikke er spesifikt inkludert i kontrakten.

 1. Automatikker.

Ved leveranse av automatstyringer (sol, vind etc.) påligger det kunde å videreformidle den installasjons- og brukerveiledning som følger produkter.  De foreskrevne verdier for innstilling av sol og vindverdier må følges. Ved ekstreme kastevinder som overstiger innstilt vindverdi er risikoen

tilstede for at automatikk ikke når å trekke inn/opp produktet for skade oppstår.

 1. Reklamasjon og garantier.

Reklamasjonstiden for solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som f. eks opptrekksbånd og snorer har dog en reklamasjonstid på 2 år.

 1. Avbestilling.

Dersom kunde ønsker å annullere gyldig kontrakt må 25 % av kontraktsbeløpet + evt. medgått materialer/arbeidstid betales. (Forbrukerkjøpsloven § 41).

 1. Kredittsjekk.

Villamarkisen AS forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk.  Dersom dette gjøres, sendes gjenpartsbrev til kunde. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan Villamarkisen AS velge å avlyse kontrakten, eller eventuelt vurdere spesiell betalingsordning.