Takk for henvendelsen

Takk for at du tok kontakt med oss i Villamarkisen. Vi vil nå behandle din henvendelse og kommer tilbake til deg innen kort tid. Ha en fin dag!

VH June, Villamarkisen

Kundeservice

Vi ønsker å gi våre kunder god kundeservice i alle ledd.

Bruk kontaktskjemaet for å oppnå kontakt direkte med salgskonsulenten i ditt område, eller ring oss på nr 63912060. Du kan også sende oss en e-post på post@villamarkisen.no

Vi står med glede til tjeneste.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VILLAMARKISEN AS

 


1. Tilbud og avtale

Tilbud er bindende i 1 måned fra tilbudets dato. Bindende avtale er inngått ved underskrift av tilbud/kontrakts-formular, eller ved aksept over e-post/SMS. Elektronisk ordrebekreftelse opprettes i henhold til avtalen. Det påhviler kunde å sjekke at ordrebekreftelsen stemmer, og gi umiddelbar beskjed dersom så ikke er tilfelle.

2. Betalingsvilkår

Ved kjøpesum under kr 10.000,- (inkl. mva.) kreves det ikke forhåndsbetaling. Faktura med umiddelbart forfall oversendes per e-post samme dag som levering/montering skjer. Ved kjøpesum som er lik eller overstiger kr 10.000,- skal 50 % av kjøpesummen forhåndsbetales ved ordreinngåelse. Faktura med umiddelbart forfall oversendes per e-post. Det resterende beløpet faktureres ved levering/montering til umiddelbart forfall. Ved kjøpesum som er lik eller overstiger kr 100.000,- skal 50 % forhåndsbetales ved ordreinngåelse, 25 % når ordren er klar, og restsum ved levering/montering. Første faktura oversendes per e-post/EHF ved ordreinngåelsen, til umiddelbart forfall. Den neste fakturaen sendes når ordren er klar. Halvparten av denne forfaller til umiddelbar betaling, og den siste halvparten av denne fakturaen forfaller samme dag som levering/montering skjer. Ved forsinket betaling utover 3 dager, påløper renter og purregebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Tiden fra ordredato og til forhåndsbetaling skjer, legges til estimert leveringstid, men forsinket betaling vil ikke ugyldiggjøre den bindende avtalen. Salgsrepresentant/montør kan ikke motta kontant betaling. Dersom kunde ønsker faktura per post i stedet for elektronisk, legges faktura-/administrasjonsgebyr til ordresummen, kr 150 pr faktura.

3. Leveransens omfang

Leveransens fulle omfang er beskrevet i ordrebekreftelsen. Eventuelle ønskede eller nødvendige tillegg som ikke er spesifisert i ordrebekreftelsen, vil bli fakturert i henhold til Villamarkisen AS sine til enhver tid gjeldende priser.

4. Motorer, styringer og elektriske komponenter

All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør, og inkluderes således ikke i ordren, med mindre annet er uttrykkelig spesifisert. Montering av motoriserte produkter leveres justert med indre og ytre endestopp. Eventuelt ønske om annen programmering kommer utenfor avtalen, og kan utføres av kunde selv, eller mot vederlag. Etterjustering av motor/sensorer må påregnes. Dette fordi duker strekker seg, samt fordi solverdier og annen belastning endrer seg gjennom årstidene. Veiledning til slik etterjustering kan hentes på våre nettsider, eller kan utføres mot vederlag.

5. Leveringstid

Normal leveringstid for innvendige produkter er 2-3 uker, utvendige egenproduserte produkter 2-4 uker, og produkter produsert i utlandet 3-6 uker. Skal produktene leveres montert, påregnes ytterligere 1-3 uker. Villamarkisen AS minner om at leveringstid avhenger av sesong og produktutvalg, og derfor kan variere mye. Dersom Villamarkisen AS varsler at det er klart for levering/montering, men kunden ikke er klar til å ta imot, anses leveringstid oppfylt/fullført.

6. Angrerett

Solskjerming er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner ut fra kundens behov, og er derfor unntatt fra angreretten, jf. angrerettloven § 22, bokstav e.

7. Duker til markiser og screens

For markiseduk gjelder de avvik som er beskrevet i Norges Solskjermingsforbunds informasjon «Viktig å vite om duker» som finnes på Villamarkisen sine nettsider. Selv om tekstiler er tilvirket og produsert av materialer og maskiner av høyeste kvalitet, vil det kunne forekomme sveiser, rynker, skrukker, skjøter, brettemerker o.l. på duken under konfeksjonering. Dette gjelder særlig når duken er ny. Slike forhold vil for kunden kunne oppleves som en feil ved duken, uten at så er tilfelle. Screenduker i store størrelser vil eksempelvis måtte skjøtes ved at to duker sveises sammen med en annen vannrett skjøt. I denne skjøten vil duken få en tett og mørkere stripe. Ved ZIP screen sveises en glidelås fast til dukens sider, og det kan oppstå skrukker og bølger mellom to forskjellige tekstiler. Jo bredere duken er, jo flere bølger og nedsenk vil man få. Slike virkninger reduserer ikke kvaliteten eller bruksområdet til duken, og utgjør således ikke en mangel som gir grunnlag for reklamasjon.

8. Bruk av solskjerming, varierende værforhold.

Solskjermingsprodukter må brukes med fornuft etter varierende værforhold. Ved regnvær må kunden påse at produktet har tilstrekkelig fallvinkel slik at vann renner godt av. Kunden må videre påse at solskjermingsprodukter ikke under noen omstendigheter står utkjørt slik at de får belastning fra snø eller sterk vind. Skader på produktene som skyldes mangelfull eller feilaktig bruk, dekkes ikke av reklamasjonsretten. Skader på produktene som skyldes regn, snø, vind eller overspenning, dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Dersom Villamarkisen AS har konkludert med at en skade på produktet ikke omfattes av reklamasjonsretten og kunden er uenig i dette, kan kunden kreve at den aktuelle komponent-leverandøren skal gjennomføre en teknisk undersøkelse av komponenten. Dersom undersøkelsen understøtter Villamarkisen AS sin konklusjon, må kunden selv dekke kostnadene forbundet med å utføre undersøkelsen. I motsatt fall vil Villamarkisen AS dekke dette.  

9. Solskjerming og glasskader

Villamarkisen AS gjør oppmerksom på at det i svært sjeldne tilfeller kan oppstå sprekkdannelser i glass, såkalt termisk brudd, ved bruk av solskjerming. Dette kommer som følge av temperatursvingninger i glasset. Spesielt interiørgardiner med lystette (‘black-out’) tekstiler og doble (‘duette’) tekstiler kan gi stor varmedannelse. Dette gjelder særlig ved tildekking av kun deler av glassruten. Villamarkisen AS anbefaler sine kunder å sjekke med vindusleverandør dersom kunde er usikker på om vinduet tåler temperatursvingninger som kan oppstå mellom tekstil og glass. Villamarkisen AS gir ikke reklamasjonsrett ved slike glasskader, da det ikke skyldes feil eller mangler ved solskjermingsproduktene.

10. Montering

Dersom det er spesifisert i ordrebekreftelsen, skal produktet eller produktene monteres av Villamarkisen AS. Dersom Villamarkisen AS skal demontere og fjerne gammel solskjerming, må dette være spesifisert i ordrebekreftelsen. Dersom det ikke fremgår av ordrebekreftelsen, vil det faktureres i tillegg. Villamarkisen AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i husets konstruksjon som Villamarkisen AS ikke kunne vite om, og heller ikke kunne forventes å oppdage ved befaring. Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter faktureres i tillegg. Eventuelle lift-, kran- eller stillasekostnader faktureres i tillegg, med mindre dette er uttrykkelig inkludert i ordrebekreftelsen. Kunde plikter å medvirke til at montering kan skje effektivt, blant annet ved å sørge for nødvendig parkering for montasjebil(er) i umiddelbar nærhet, tilkomst og tilgang til elektrisitet. Dersom dette ikke er i orden, og Villamarkisen AS får ekstra arbeid, utgifter eller parkeringsbøter som følge av dette, vil det faktureres kunde. Kunde plikter å påse at montørene har fri plass til å arbeide. Dette omfatter en plikt til å på forhånd rydde unna det som måtte stå i vinduer, på terrassen eller i andre områder hvor produkter skal monteres. Merk at ved montering av større produkter, som for eksempel terrassemarkiser, trengs det god plass til trygg mellomlagring underveis. Eventuell tid våre montører må bruke for å skape nødvendig fritt arbeidsområde vil faktureres i tillegg med en minstesats på kr. 650,-. Eventuell skade på gjenstander og utemøbler som flyttes av montørene, eller står i veien under montasje, erstattes ikke.

11. Automatikkstyringer

Ved leveranse av solskjermingssystemer med automatikkstyring (sol, vind etc.) plikter kunden å videreformidle installasjons- og brukerveiledningen tilhørende produktet til alle brukerne av solskjermingssystemet. De foreskrevne verdier for innstilling av sol- og vindverdier må følges. Ved sterk kastevind som overstiger innstilt vindverdi er det risiko for at automatikkstyringen ikke rekker å trekke inn produktet før skade oppstår. Slike skader dekkes ikke av reklamasjonsretten.

12. Kredittsjekk

Villamarkisen AS forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk for alle ordrer. Dersom det foreligger kredittanmerkninger og/eller kunde ikke er solvent, har Villamarkisen AS rett til å kreve full forhåndsbetaling, uavhengig av standard betalingsvilkår.

13. Reklamasjon, mangel, forsinkelse, Villamarkisen AS sitt ansvar

Privatkundens rettigheter reguleres av forbrukerkjøpsloven. Slitasjedeler som eksempelvis opptrekksbånd og snorer har reklamasjonstid på 2 år, se forbrukerkjøpsloven § 27(2). Den absolutte reklamasjonstiden på øvrige deler er 5 år fra leveringstidspunktet.  Bedriftskunders rettigheter reguleres av kjøpsloven, med absolutt reklamasjonstid på 2 år. For bedriftskunder gjelder 1 års reklamasjonstid for slitasjedeler. All reklamasjon skal skje skriftlig via reklamasjons-skjema på Villamarkisen AS sine nettsider. Villamarkisen AS har rett til å avhjelpe eventuelle mangler, og er ikke ansvarlig for kostnader dersom kunden velger å iverksette tiltak på egenhånd. Leveringsforsinkelser gir ikke rett til prisavslag. Villamarkisen AS kan for alle tilfeller ikke holdes ansvarlig for leveringsforsinkelser som skyldes hindringer utenfor Villamarkisen AS sin kontroll, som man ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av, jf. forbrukerkjøpsloven § 24. Dersom erstatning skal innvilges for eventuelle andre tilfeller, vil den være begrenset til det faktiske økonomiske tapet som kunden har hatt, og som Villamarkisen AS med rimelighet kunne forutse som følge av forsinkelsen. Villamarkisen AS sitt ansvar er begrenset til det ansvaret som følger av forbrukerkjøpsloven/kjøpsloven. Ved bytte av komponenter eller reparasjon av eldre produkter, er Villamarkisen AS ikke ansvarlig for skader som kan oppstå pga skjulte feil, slitasje, mangler på andre deler av produktet.  Villamarkisen AS har ikke ansvar i de tilfeller der kunde selv tar mål.

14. Salgspant

Villamarkisen AS har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 bokstav a, jf. § 3-17. En avtale med Villamarkisen AS i tråd med disse salgs- og leveringsbetingelsene er således å anse som salgspantavtale. Villamarkisen AS kan dermed begjære de leverte varer tilbakelevert i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2.

15. Avbestilling

Dersom kunde ønsker å avbestille, betyr det i dette tilfelle å heve en gyldig kontrakt. Ved heving av kontrakt må avbestillingsgebyr pålydende 30 % av kjøpesummen, samt eventuelle ytterligere utgifter til medgåtte materialer og arbeidstid betales, se forbrukerkjøpsloven § 41. Heving av kontrakt skal mottas skriftlig hos Villamarkisen AS, enten ved e-post til post@villamarkisen.no eller ved ordinær post til Røavegen 93, 2160 Vormsund.

16. GDPR.

Kunde samtykker til Villamarkisens håndtering av personvern, se GDPR på Villamarkisens nettsider.

 

 

Under her finner du et Word-dokument og et PDF-dokument  for nedlasting, velg det av de to som du foretrekker. Her kan du fylle i nødvendig informasjon, og sende dette skjemaet til oss, enten på e-post eller pr. vanlig postgang.

E-post: post@villamarkisen.no
Postadresse: Villamarkisen AS, Røavegen 93, 2160 Vormsund.

Dersom du har bilder som dokumenterer hva som er reklamasjonsgrunnlaget, så er det fint om du også sender med disse. Vi vil gi en bekreftelse tilbake til deg så snart vi har mottatt reklamasjonen, om videre håndtering av saken.

Skjema for reklamasjon (PDF)
Skjema for reklamasjon (Word)

Slik behandler vi dine personlige opplysninger
Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi behandler dine personlige opplysninger. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, registrer og lagrer dine opplysninger.

Vårt mål er å kunne gi våre kunder så god service som mulig. Vi trenger derfor visse personlige opplysninger om våre kontaktpersoner for å kunne håndtere bl.a kundetjenester, lage ordre og faktura, håndtere og følge opp våre kundebesøk, lage tilbud eller opprettholde digitale tjenester som vår hjemmeside. Da vi har en forretningsmessig relasjon er det også viktig for oss å kunne nå ut med informasjon om f.eks garantiforpliktelser eller annen viktig produktinformasjon relatert til våre kunder.

Vi samler inn og håndterer følgende opplysninger

  • Navn på våre kunder
  • Kontaktpersonens adresse
  • Kontaktpersonens telefonnummer
  • Kontaktpersonens mailadresse
  • Opplysninger om kjøp og historikk
  • Informasjon om avtaler, samarbeidsform, tilbudsunderlag osv.
  • Opplysninger fra kontakt med våre selgere og kundetjeneste, slik som mailer, samtale- og møtenotater samt lignende informasjon som kreves for at vi skal kunne håndtere våre forpliktelser overfor våre kunder og kunne opprettholde god service.

Hvorfor trenger vi dine opplysninger
Vi samler inn personlige opplysninger rundt våre kontaktpersoner for å kunne tilby en smidig og velfungerende service til våre kunder, for å kunne levere en fullgod service, for å kunne leve opp til garantiforpliktelser og for å kunne gi våre kunder relevant informasjon. Opplysningene brukes også for å kunne registrere ordre og leveranser, sende ordrebekreftelser, tilby mulighet til bestilling via nett og fakturering samt å forhindre bedrageri og for å oppfylle bokføringslovens krav. Opplysningene ligger også til grunn for interne markeds- og kundeanalyser samt for statistikk og modellutvikling.

Så lenge lagrer vi dine opplysninger
Vi lagrer ikke personlige opplysninger rundt våre kontaktpersoner lengre enn det er behov for å lagre dem med tanke på bruksområdet de er samlet inn for. Opplysninger som av juridiske grunner skal tas vare på kan komme til å lagres lengre.

Slik beskytter vi dine opplysninger
Vi garanterer at behandlingen av din informasjon er i samsvar med gjeldende lov. Informasjonen håndteres på sikre servere der det finnes avtale for sikker håndtering av opplysninger. Opplysningene håndteres kun av kompetent personale. Vi gir ikke videre eller selger opplysningene til en tredjepart. Personlige opplysninger kan gis ut kun for å følge opp gjeldene lovkrav eller eventuelle krav fra myndighetene.

Dine rettigheter
GDPR innebærer at du har et antall rettigheter. Du har blant annet rett til et innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg og du har rett til å få samtlige opplysninger slettet, med unntak av den informasjonen vi må lagre for å følge gjeldene lovkrav, eller som behøves som underlag i en eventuell tvistesak.

Om du har spørsmål om vårt arbeide rundt GDPR eller vår håndtering av dine personlige opplysninger er du velkommen til å kontakte oss på post@villamarkisen.no  eller telefon 63 91 20 60.

Kontakt oss her